Adloniant CFfI Llanfair Caereinion YFC Entertainment

 

 

 

 

 

 

Er i mi fod yn aelod o fudiad y Ffermwyr Ifainc ers i mi fod yn dair ar ddeg, eleni
 yw'r flwyddyn gyntaf i mi gystadlu 
fel aelod o fy nglwb lleol - CFfI Llanfair Caereinion.

Despite being a member of the young farmers organisation since 
I was thirteen, this is the first year I 
have competed with my local club - Llanfair Caereinion.

SONY DSC

Roeddwn wrth fy modd cael clywed fod y clwb yn bwriadu cynhyrchu adloniant
trwy gyfrwng y Gymraeg eleni - a hynny am y tro cyntaf ers 17 mlynedd. 

I was thrilled to hear that the club would be producing a Welsh 
language performance this year - this the first time in 17 years.

SONY DSC

Am fod eleni yn marcio canmlwyddiant Y Rhyfel Byd Cyntaf, teimlodd 
Andrew Watkins (Tyn Coed) a David Oliver ei fod yn amser ddelfrydol
i gynhyrchu adloniant a oedd yn edrych yn ol ar y cyfnod hanesyddol hwn.


As this year marks a century since The First World War, Andrew Watkins
(Tyn Coed) and David Oliver felt it was the perfect time to produce a
entertainment that looked back at this historic time.

 

 

SONY DSC

Roedd yn amlwg i ni fel cast fod genym syniad cryf ar gyfer y 
cynhyrichiad, ond roeddwn hefyd yn ymwybodol pa mor annodd a 
fydd hi i ddehongli thema iconig mewn ffordd
a bydde'n rhoi cyfiawnder i'r pennod yma o eu'n hanes.

 As a cast, it was clear to us that we had a strong idea for the
production, we were also aware it would not be easy to interpret
this iconic theme in a way that would give justice to 
chapter in our history.

 

SONY DSC

Ar ol wythnosau o ymarfer, fe ddaith y noson fawr ble fyddwn yn pefformio ar lwyfan
theatr Y Hafren er mwyn cael y cyfle i cynrychioli eu'n sir yn 
y gystadlaeaeth cenedlaethol.

After weeks of rehearsals, the time came for us to perform on stage at The Hafren -
competing for the chance to represent our county at the national competition.

 

SONY DSC

 

Braf oedd cael clywed ymateb y gynilleidfa wrth i ni, y cast rhoi ei'n gorau
iddi tra fod oleadau poeth y theatr yn disgleirio lawr arnynm.

It was a great comfort to hear the audience reacting as we, the cast
gave it our all with the hot lights of the theatre shining down on us.


SONY DSC

 

Wedi'r pefformiad, aros wnaethom i glywed pwy oedd y beiriniad
y teimlo oedd yn haeddu mynd a'r darian adref. 
Pan ddaeth y canlyniad, roedden wrth eu'n boddau i glywed mae ni
oedd pencampwyr y gystedlaeaeth.

After the performance, we waited to hear who the judge felt was the
most deserving of the trophy.
When the results came, we were delighted to hear that we were
champions of the competition.

SONY DSC

 

I ffwrdd a ni i Landudno!

Off to Llandudno we went!

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Cymherais y tri ffotograff nesa yma er mwyn ei brojectio ar gefn y llwyfan yn
ystod y pefformiad yn Llandudno.

I took the next three photographs in order for them to be projected
on the back of the stage during the performance in Llandudno.

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Aethom o Lanfair yn llu ac i fyny'r A55 tu ag at Llandudno gyda chymorth y fro. Roedd 
cefnogaeth phob unigolyn a fydd yn gymorth i'r clwb yn holl bwysig i'n llwyddiant
ac yn cael ei warthfawrogi gan bawb.

 We left Llanfair and travelled up the A55 to Llandudno with the support of the locals.
The support of everyone was vital to our success and 
was appreciated by everyone.

 

 

SONY DSC

SONY DSC

 

Y sgets toiled enwog.

The infamous toilet sketch. 

SONY DSC

 

Am yr ail dro, daeth yr amser i ni ddisgwyl am y canlyniad terfynol, ond y tro hyn
roedd ar lefel cenedlaethol. 

Once again, came the time for us to await the final result, this time
it was at a national level.

SONY DSC

SONY DSC

 

Ar ddiwedd y noson, cawsom y newyddion gwych mae ni oedd enillwyr cystedlaeaeth
Wyl Adloniant CFfI Cymru 2014. 

At the end of the night, the fantastic news came that we were the winners
the Wales YFC Entertainment Festival 2014.

SONY DSC

SONY DSC

 

WOW!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: